Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Famous Wannahaves, gevestigd te Handzame. Onder Famous Wannahaves vallen de volgende websites:  www.famouswannahaves.be.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

1.  Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Famous Wannahaves. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Famous Wannahaves.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet door Famous Wannahaves erkend.

1.4 Famous Wannahaves garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levering van de producten gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Deze koerier zal de bestelling aanbieden op het leveringsadres. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor  in de buurt van de koper.

2.3 De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van Famous Wannahaves van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

2.4 Famous Wannahaves neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. De koper aanvaardt evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder  voorbehoud van druk- en zetfouten.  Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de afnemer het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen, zonder opgave van reden.  Deze termijn start op de dag die volgt op de levering van de goederen.  Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Famous Wannahaves heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering melding te maken bij Famous Wannahaves via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping. Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de vorige zin, draagt Famous Wannahaves er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

a.            Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

b.            Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

c.            Goederen die te snel kunnen bederven of verouderen

d.            Audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd.

e.            Dagbladen, tijdschriften en magazines

5. Gegevensbeheer

5.1 Als u een bestelling plaatst bij Famous Wannahaves, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Famous Wannahaves. Famous Wannahaves verbindt zich ertoe uw gegevens niet te verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Famous Wannahaves respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Famous Wannahaves maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan hij/zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

6. Garantie

6.1 Famous Wannahaves garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Famous Wannahaves komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

 Famous Wannahaves is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen op het gebruik of de toepassing van de producten.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de levering verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Famous Wannahaves) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Famous Wannahaves. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk 7 kalenderdagen na levering aan Famous Wannahaves schriftelijk te worden gemeld. Terugzending dient te geschieden in de orignele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikname na constatering van gebreke, beschadiging onstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien de klachten van de afnemer door Famous Wannahaves gegrond worden bevonden, zal Famous Wannahaves naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of het bedrag van het (de) goed(eren) terugbetalen.

6.5 Beschadigde producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres. Terugbetaling of vervanging (naar keuze van Famous Wannahaves) geschiedt binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Famous Wannahaves zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Famous Wannahaves slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Famous Wannahaves gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Famous Wannahaves kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Famous Wannahaves en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Famous Wannahaves op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Famous Wannahaves behoudt zich het recht voor om zonder opgaven van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etc.,  alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Famous Wannahaves gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Famous Wannahaves is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailvekeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Famous Wannahaves alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Famous Wannahaves behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Famous Wannahaves gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Famous Wannahaves bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde en/of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Famous Wannahaves is niet aanprakelijk voor schade aan objecten of personen ten gevolge van verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Famous Wannahaves is niet aansprakelijk voor gevolgschade rechtstreeks of onrechtstreeks door het gebruik van onze producten. 

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Famous Wannahaves aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij Famous Wannahaves zolang de afnemer de vorderingen van  Famous Wannahaves uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Famous Wannahaves wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.2 De door Famous Wannahaves geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Famous Wannahaves zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

13.2 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Famous Wannahaves en de koper,  welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Brugge, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »